Форум «Міста, що навчаються: нові можливості для розвитку громади»

Про форумПрограмаПрезентаціяПроект деклараціїФото

Чисельність міського населення за останні роки у всьому світі зростає швидше, ніж будь-коли раніше: якщо у 1950 році показник міського населення становив біля 30 відсотків населення світу, то вже в 2016 році цей показник зріс до 54 відсотків і, за прогнозами ООН, у 2050 році становитиме 66 відсотків.

У міру свого зростання міста відіграють все більш впливову роль у національних і світових процесах. Разом з тим, таке зростання також створює для міської влади багато проблем, що пов’язані із забезпеченням соціальної згуртованості, економічного розвитку та сталості. Все більше і більше міських громад розглядають реалізацію стратегії навчання упродовж усього життя в інтересах сталого розвитку міст як один з ключових чинників вирішення цих проблем. Ці міста розроблюють інноваційні стратегії, що дозволяють громадянам різного віку набувати нових навичок та умінь упродовж життя, перетворюючи таким чином середовище свого проживання в «місто, що навчається».

Для сприяння місцевій владі в розробці конкретних стратегій створення міст, що навчаються, у 2013 році Інститут ЮНЕСКО з навчання упродовж усього життя (м. Гамбург, Німеччина) виступив з ініціативою створення Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються (далі – Глобальна мережа ЮНЕСКО).

Глобальна мережа ЮНЕСКО є міжнародною мережею для пошуку надихаючих ідей, обміну знаннями, вміннями і передовим досвідом з орієнтацією на розробку освітньої політики. Незважаючи на те, що кожне місто унікальне, коли мова йде про навчання, містам властиві деякі загальні характеристики. На кожній стадії свого розвитку міста, що навчаються, можуть значно виграти від обміну ідеями з іншими містами, оскільки рішення проблем, що виникають у міру розвитку одного міста, може бути вже знайдено в інших містах.

Глобальна мережа ЮНЕСКО підтримує і вдосконалює практику навчання упродовж усього життя в містах по всьому світу шляхом сприяння розвитку діалогу в питаннях політики і практики взаємного навчання, встановлення зв’язків, сприяння партнерству, нарощування потенціалу та створення інструментів для заохочення і визнання прогресу в створенні міст, що навчаються.

При всій своїй масштабності і всеосяжності Глобальна мережа ЮНЕСКО не може координувати процес становлення міст, що навчаються, на національному, в тому числі і українському, рівні – від етапу підготовки заявки на вступ в Глобальну мережу ЮНЕСКО до реалізації стратегії «Місто, що навчається» та моніторингу досягнень на цьому шляху.

Справжнім викликом для органів місцевого самоврядування українських міст є застосування керівних документів Глобальної мережі ЮНЕСКО в шести ключових напрямках діяльності, які необхідно адаптувати з урахуванням ситуації в кожному конкретному місті, а саме: розробка плану дій щодо реалізації принципів міста, що навчається; створення координуючої структури за участю всіх зацікавлених сторін; початок і подальше здійснення процесу за допомогою проведення відповідних святкових заходів; забезпечення доступності навчання для всіх громадян; створення механізмів моніторингу та оцінки; забезпечення сталого фінансування.

Все вищевказане є передумовою створення Української мережі міст, що навчаються, основною метою якої є координація дій українських міст щодо реалізації концепції «Місто, що навчається».

Саме з метою обговорення перспектив створення і функціонування Української мережі міст, що навчаються 27 жовтня 2017 року в м. Мелітополі – першому на пострадянському просторі місті – члену Глобальної мережі ЮНЕСКО – відбудеться Форум «Міста, що навчаються: нові можливості для розвитку громади».

Передбачається, що в ході роботи Форуму представники органів місцевого самоврядування та громадськості українських міст:

 • ознайомляться з ідеєю побудови міста, що навчається;
 • розглянуть керівні документи Глобальної мережі ЮНЕСКО;
 • ознайомляться з досвідом Мелітополя щодо реалізації концепції «Місто, що навчається»;
 • розглянуть особливості розробки плану дій щодо реалізації принципів міста, що навчається;
 • ознайомляться з механізмами моніторингу та оцінки в досягненні мети щодо побудови міста, що навчається.

Планується підписання Декларації про створення Української мережі міст, що навчаються.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ МІСТ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ

З метою координації зусиль українських міст, які обрали в якості пріоритету свого розвитку навчання впродовж всього життя, за ініціативи  громадської організації «Українська асоціація міст, що навчаються» та за підтримки Інституту ЮНЕСКО з освіти упродовж життя ця Декларація свідчить про бажання і намір міст створити Українську мережу міст, що навчаються (далі – Мережа).

 Декларація про створення Української мережі міст, що навчаються (далі – Декларація) ґрунтується на визнанні всіма її учасниками того, що:

 • ми живемо в складному, швидкозмінному світі, де соціальні, економічні та політичні норми постійно переглядаються. Економічне зростання та зайнятість, урбанізація, демографічні зміни, науково-технічний прогрес, культурне різноманіття, а також необхідність забезпечення безпеки людини та суспільства є лише декількома з викликів, що стосуються питань управління суспільством та забезпечення його сталості;
 • з метою розширення прав та можливостей громадян ми маємо намагатися забезпечити їм доступ до широкого кола можливостей для навчання впродовж усього життя;
 • навчання покращує якість життя, дає громадянам можливість передбачати нові виклики та знаходити на них відповіді, а також допомагає формуванню суспільства, якість та сталість якого знаходиться на більш високому рівні;
 • концепція навчання впродовж усього життя не нова, вона є невід’ємною частиною людського розвитку та має глибокі корені у всіх культурах та цивілізаціях;
 • навчання впродовж усього життя забезпечує соціальні, економічні та культурні блага як тим, хто навчається, так і  суспільству в цілому, а тому має бути одним з головних завдань міст, регіонів, націй та міжнародних спільнот;
 • розвиток людського потенціалу громади міста через залучення жителів до процесу навчання впродовж усього життя є визначальним фактором соціальної  згуртованості та економічного зростання міста;
 • співпраця з існуючими мережами та об’єднаннями міст, що навчаються, в першу чергу, з Глобальною мережею ЮНЕСКО міст, що навчаються, відкриває можливості успішного співробітництва, обміну досвідом та ідеями.

 Метою Української мережі міст, що навчаються є:

 • об’єднання зусиль різних секторів економіки та мобілізація внутрішніх ресурсів задля досягнення результатів, які впливають на якість життя громади;
 • розвиток діалогу між містами в питаннях освітньої політики, їх взаємне навчання, сприяння встановленню зв’язків і партнерських відносин, забезпечення розвитку потенціалу, розробка засобів заохочення й визнання прогресу в створенні міста, що навчається;
 • створення всеукраїнської платформи для обміну інформацією, досвідом і кращими практиками побудови міст, що навчаються;
 • вивчення та застосування кращого досвіду світових міст у розвитку та впровадженні концепції «Місто, що навчається».

 Українські міста, що підписали цю Декларацію, погоджуються:

 • сприяти створенню платформи українських міст, що навчаються, втілюючи ідеї діяльності Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються, керуючись її принципами та підходами, використовуючи методику, інструменти та експертні ресурси, щоб сприяти успішному розвитку українських міст та їхній активній взаємодії з іншими мережами;
 • розробити та узгодити спільний план дій та план міжнародного співробітництва з Глобальною мережею ЮНЕСКО міст, що навчаються, та іншими мережами;
 • запропонувати органам державної влади розглянути питання підтримки діяльності Української мережі міст, що навчаються як державної цільової програми на 2018-2021 рр;
 • розробити ідеї освітніх/творчих проектів в окремих містах, спільних проектів в межах Мережі і міжнародних проектів з містами – членами Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються;
 • заохочувати нові міста приєднуватися до Мережі, а також до Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються;
 • сприяти створенню і підтримці спеціального веб-сайту Мережі з метою поширенню/обміну інформацією між містами в Україні та світі;
 • визначити механізми реалізації проектів Мережі на міжнародному, національному рівні та на рівні окремих міст.

 Українські міста, що підписали цю Декларацію, погоджуються співпрацювати у таких напрямах:

 • систематична комунікація між містами, що ставлять собі за мету активну участь у функціонуванні Мережі;
 • координація спільної діяльності в сфері встановлення зв’язків і партнерських відносин між містами – членами Мережі, забезпечення розвитку потенціалу, розробці засобів заохочення й визнання прогресу в створенні міста, що навчається;
 • проведення спільних заходів та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед представників органів місцевого самоврядування та громадськості;
 • співпраця в напрямку обміну інформацією, досвідом і кращими практиками побудови міст, що навчаються;
 • консультування з метою вироблення узгоджених позицій щодо розв’язання найбільш гострих та актуальних проблем у сфері розбудови міста, що навчається;
 • сприяння членству учасників Мережі в Глобальній мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються.

Учасники Мережі взаємодіють з питань виконання пунктів даної Декларації через уповноважених представників, що делегуються від органів місцевого самоврядування міста та громадськості міста-учасника Мережі.

Для забезпечення виконання даної Декларації сторони створюють Керуючий комітет (по одному представнику від органів місцевого самоврядування та громадськості міста-члена Мережі), який збиратиметься не рідше, ніж раз на рік в одному з міст-учасників Мережі, запрошуючи на ці зібрання партнерів та експертів з Інституту ЮНЕСКО з освіти упродовж життя. Координатором дій з виконання цієї Декларації є ГО «Українська асоціація міст, що навчаються».

Представники українських міст, що зібралися в місті Мелітополі 27 жовтня 2017 року на  Форумі «Міста, що навчаються: нові можливості для розвитку громади», підписали цю Декларацію і, таким чином, дали офіційний початок діяльності Української мережі міст, що навчаються.

Підписи

Представник м. Бердичів

Представник м. Біла Церква

Представник м. Вінниця

Представник м. Генічеськ

Представник м. Запоріжжя

Представник м. Маріуполь

Представник м. Мелітополь

Представник м. Молочанськ

Представник м. Нікополь

Представник м. Нова Каховка

Представник м. Павлоград

Представник м. Сколе

Представник м. Суми

Представник м. Токмак

Представник м. Чернігів

27.10.2017